OBAVIJEST ISPITANIKU

OBAVIJEST ISPITANIKU

Sukladno važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, PVM Czech Republic, s.r.o.(u daljnjem tekstu „PVM“) vas izvješćuje da će osobni podaci (u daljnjem tekstu „Osobni podaci“) dani Društvu PVM, biti prikupljani i obrađivani pod nadzorom PVM, sukladno sljedećem:

a. Svrhe obrade i njezina zakonska zasnovanost

Obrada Osobnih podataka neophodna je radi upravljanja poslovnim odnosom između vas i PVM. Kako bi na ispravan način Društvo upravljalo ovim odnosom, PVM će obrađivati Osobne podatke u koje također mogu biti uključene i Posebne kategorije osobnih podataka kao što su podaci o zdravstvenom stanju, rasnom ili etničkom porijeklu, članstvu u sindikalnim organizacijama, vjerskim uvjerenjima.

Obrada Osobnih podataka može se obavljati elektronički i manualno, shodno prikladnom i funkcionalnom logičkom kriteriju, suglasnom svrsi za koju se Osobni podaci pribiraju, te uvijek u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

b. Svrha priopćavanja i širenja Podataka

Osobne će podatke isključivo obrađivati osoblje koje za to ovlasti PVM, ili će to pak činiti društva-treće strane (uključivo i bilo koje društvo iz PVM skupine), Filir, institucije ili profesionalni djelatnici koji će u svojstvu Izvršitelja obrade, obavljati specifične usluge obrade, ili pak neke prateće aktivnosti u vezi s gore spomenutom svrhom.

Osobni podaci neće se ni na koji način širiti.

c. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

Radi upravljanja našim poslovnim odnosom, može se ukazati potreba da se neki od Osobnih podataka prenesu u druge države gdje su locirana ostala društva iz Skupine Perfetti Van Melle.

d. Razdoblje čuvanja informacija

Osobni će se podaci držati tijekom trajanja poslovnog odnosa. Po isteku tog perioda, PVM će osobne podatke držat isključivo koliko vremena smatra neophodnim za ispunjenje obveza iz svih zakonskih propisa koji PVM mogu nametnuti obvezu držanja Osobnih podataka na dulji vremenski rok.

e. Prava Ispitanika

PVM izvješćuje da imate pravo zatražiti pristup vašim Osobnim podacima, njihovo popravljanje ili brisanje, ili pak ograničavanje, prigovoriti na obradu, kao što imate i pravo na prenosivost podataka ili povlačenje dane privole tako što Društvu PVM pošaljete pismeno priopćenje na naslov Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomičkova 9, 148 00 Praha, the Czech Republic ili poruku na adresu e-pošte pvmdpo@it.pvmgrp.com, pažnji Službenika za zaštitu podataka.

Imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu